tags:
4 comments

Update: Buurtje 77 wint en verliest in strijd tegen omstreden aanbouw

by Siem Eikelenboom
March 18, 2019at 8:36PM

Het verzet van de bewoners van het Amersfoortse Buurtje 77 tegen de aantasting van hun wijk is deels geslaagd. De bewoner die achter Leenaert Nicasiusdwarsstraat 4 een enorme aanbouw wilde bouwen, heeft het huis inmiddels verkocht. De nieuwe bewoners willen het pand laten zoals het is. Maar een bezwaarprocedure door buurtbewoners tegen de verleende vergunning liep uit op een fiasco. Afgelopen week veegde een gemeentelijke commissie alle bezwaren van tafel.

Op 8 december 2018 meldde De Stadsbron dat de bewoners van Buurtje 77 verontrust waren door het plan van een nieuwe bewoner om achter Leenaert Nicasiusdwarsstraat een enorme aanbouw te bouwen. (zie tekening).

IMG_0601.JPG

De twee verdiepingen hoge uitbouw zou ruim zes meter de tuin inlopen. Na protesten van de buren verlaagde de nieuwe koper de hoogte met enkele tientallen centimeter terug, maar de bouw wilde hij voortzetten. Ondanks de aanpassing bleef de buurt fel tegen. De aanbouw is weliswaar vanaf de voorkant van de straat niet te zien, maar enkele bewoners van de Westerstraat en de Leenaert Nicasiusstraat zouden aankijken tegen een groot obstakel dat nota bene van zink zou worden gebouwd.

IMG_0366.JPGZijaanzicht vanuit de Westerstraat. Hier is goed te zien dat bewoners van de Westerstraat tegen een obstakel zouden aankijken.

In het protest tegen het plan speelde mee dat de nieuwe bewoner het pand op 1 oktober 2018 had gekocht voor 270.000 euro. Vier jaar eerder betaalde de verkopende partij voor exact de zelfde woning 130.200 euro aan de Alliantie. Volgens bewoners zijn de afgelopen jaren vergelijkbare pandjes in Buurtje 77 verkocht voor bedragen tussen de 200.000 en 220.000 euro.

Buurtje 77 vormt een hechte gemeenschap waar nogal wat bewoners mensen met een krappe beurs moeten rondkomen. De buurt is bang dat het oude en authentieke karakter in het gedrang komt als mensen met een iets gevuldere portemonnee de huisjes gaan opkopen en uitbouwen. Het is een verschijnsel dat met de krappe woningmarkt in veel volkswijken voorkomt en waardoor mensen met een lager inkomen worden verdreven.

IMG_0370.JPGZicht op de Leenaert Nicasiusdwarsstraat. Het pand pal achter de fiets links is nummer 4

Nadat het plan voor de uitbouw bekend was geworden, kwam het protest op gang. Op dinsdag 4 december kwam het buurtcomite bijeen en werd een bezwaarschrift opgesteld. Al eerder werd een protestbrief met tientallen handtekeningen naar de gemeente Amersfoort gestuurd.

Na de publicatie in De Stadsbron namen twee dames uit de Westerstraat contact op met de nieuwe koper. Zij hadden al een oogje op de woning aan de Leenaert Nicasiusdwarsstraat laten vallen, maar hun bod was te laag geweest. Zou de nieuwe eigenaar het huis aan hen willen verkopen nu de buurt was gaan dwarsliggen? Na enig nadenken wilde hij dat wel. Na overleg kon op 4 maart de akte van levering worden getekend. Vorige week werd de koopakte ingeschreven in het Kadaster.

De buurt is opgelucht maar de zaak is nog niet beëindigd. Op 20 februari vond op het Stadhuis een hoorzitting plaats over de door de gemeente verleende bouwvergunning. Voorzitter was wethouder Hans Buijtelaar. Buurtbewoners hadden meer dan dertig bezwaarschriften tegen de verleende bouwvergunning ingediend. 

Een probleem voor de buurt was dat de man die eind 2018 de woning had gekocht, ambtenaar is bij de gemeente. Heeft dat gegeven een rol gespeeld bij het verkrijgen van de bouwvergunning? Jan Visscher, de advocaat van de buurtbewoners, zegt tegen De Stadsbron dat hij het zo vreemd vond dat de gemeente zo moeilijk deed op zijn vraag of hij alle stukken kon krijgen. ‘Dat vraag ik in een procedure altijd. Je wilt toch weten hoe die vergunningaanvraag bij de gemeente is verlopen? Je wilt weten of die procedure zorgvuldig is geweest. Als je zo transparant bent als de gemeente zegt te zijn, dan verstrek je toch alles?’

Uiteindelijk kreeg Visscher te horen dat er maar weinig stukken zijn omdat het grootste deel van de aanvraag mondeling zou zijn gegaan.

Op het moment van de zitting lag er al een voorlopige koopovereenkomst tussen de ambtenaar en de twee zussen. De buurt was daarom bereid om de bezwaarprocedure te staken maar tot hun verrassing wilde de ambtenaar ‘om principiële redenen’ de zaak juist voortzetten.

Als Visscher verneemt dat de woning inmiddels definitief aan de zussen is verkocht, besluit hij aanvullende bezwaargronden bij de gemeente in te dienen. ‘Nu het huis is verkocht heeft de ambtenaar wat ons betreft geen enkel belang meer bij de bouwvergunning voor die aanbouw.’

De ambtenaar heeft geen slaatje geslagen uit de verkoop van zijn woning. De nieuwe bewoners hebben weliswaar iets meer moeten neerleggen dan wat hij ervoor had betaald, maar dat had te maken met de door hem gemaakte onkosten. Van de verkoop is hij financieel geen cent wijzer geworden.

Hoewel op het pand officieel een vergunning rust om er een fors stuk aan te bouwen, maken de zussen daar geen gebruik van. Het karakter van Buurtje 77 blijft dankzij het verzet van de bewoners en de koop van de zussen onaangetast.

‘De buurt is benieuwd naar het besluit van de gemeente’, zegt advocaat Jan Visscher. ‘Zal de gemeente overgaan tot intrekking van de bouwvergunning en zo ja, op welke gronden? Besluit de gemeente dat die vergunning nooit verstrekt had mogen worden omdat de bouw van zo’n bunker het karakter aantast, dan is de kans klein dat in de toekomst een andere nieuwe bewoner van het Buurtje wel een vergunning voor zo’n aanbouw krijgt. Maar goed, het is koffiedik kijken, want we weten niet hoe de beslissing uitpakt.’

UPDATE: Op 21 maart verklaarde de bezwaarcommissie alle bezwaren tegen de verleende vergunning ongegrond. Volgens de commissie staat het bestemmingsplan bouwwerken zoals de geplande uitbouw toe, ook al heeft die een forse omvang. Omdat de aanbouw iets onder nokhoogte zou komen te liggen, zou die voldoende ondergeschikt zijn aan het woonhuis. Dat de aanbouw vanaf de openbare weg (Westerstraat) te zien zou zijn, is geen beoordelingscriterium.

Tot slot stelden buurtbewoners dat zij bang waren dat de wijk het eigen karakter verliest en dat de uitbouw niet past in de groene visie van de gemeente en de buurt. Maar ook dit zijn volgens de commissie geen aparte toetsingspunten bij een individuele aanvraag voor een bouwvergunning. Met andere woorden: die argumenten spelen bij een vergunningaanvraag geen rol. 

De uitspraak betekent dat in de toekomst een (nieuwe) bewoner die een soortgelijke aanbouw achter een woning in Buurtje 77 wil bouwen, daar hoogst waarschijnlijk een vergunning voor krijgt. 

De bezwaarschriften van 19 buurtbewoners werden niet ontvankelijk verklaard omdat ze op een te grote afstand van het huis met de aanbouw wonen en zij daarom geen belanghebbenden zijn. Een bezwaarschrift werd niet-ontvankelijk verklaard omdat die te laat was ingediend. 

Klik hier voor de reactie van de gemeente op de bezwaarschriften.

De ambtenaar die het pandje had gekocht en inmiddels weer heeft verkocht, wilde aan dit artikel niet meewerken.

method

Siem Eikelenboom is als zelfstandig onderzoeksjournalist verbonden aan onderzoeksplatform Follow The Money en De Stadsbron. Daarnaast is hij part-time docent onderzoeksjournalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is te bereiken via siemoom@gmail.com 

sources

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van een bouwtekening voor de uitbouw van Leenaert Nicasiusdwarsstraat 4 en van leveringsaktes in het Kadaster. Verder is er telefonisch contact geweest met een buurtbewoner, de ambtenaar , de nieuwe kopers en met advocaat Jan Visscher.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!