1 comment

Politiek Belicht 30 De laatste ronde: Heeft Amersfoort een nieuwe coalitie vóór de zomer? En, wat is de rol van jongeren?

by Peter de Langen
June 17, 2022at 11:08AM
Afbeelding301.jpg

De laatste bijeenkomst werd gehouden in de St. Joriskerk

Het thema voor deze laatste bijeenkomst was de zoektocht naar een betere samenwerking tussen ‘de stad en het stadhuis’. De gesprekpartners waren daarover duidelijk. Zorg dat raadsleden op een laagdrempelige manier het gesprek in de eigen omgeving van mensen aangaan. Vergaderingen van de raad kunnen ook op locaties in de stad worden gehouden. Een andere opmerking was dat je de inzet van vrijwilligers niet ‘vrijblijvend’ kunt behandelen. Belangrijk was de steeds terugkerende opmerking dat er met de uitkomst van de gesprekken daadwerkelijk iets moet worden gedaan. Laat zien in het coalitieakkoord hoe dat wel of niet is gebeurd.

 Jongerenraad

Tussen alle oudere jongeren zat dan eindelijk een echte jongere! Voor Elise Folmer, 21 jaar, was het de eerste keer dat zij een dergelijke bijeenkomst bijwoonde.

Afbeelding302.jpg

Elise Folmer betrokken bij de oprichting van een jongerenraad in Amersfoort

Zij vertelde dat jongeren activistisch zijn maar niet weten hoe de politiek werkt en daarin eigenlijk niet geïnteresseerd zijn. Veel jongeren gaan niet stemmen, zij hebben op voorhand al geen vertrouwen in de politiek. Het lijkt een tegenstelling: wel activistisch maar tegelijkertijd afgehaakt. Volgens haar moeten jongeren veel meer digitaal bereikt worden, denk daarbij aan sociale media. Zij pleitte voor een echte jongerenraad. Iets waarover, volgens Elise, al heel lang in de Amersfoortse gemeenteraad wordt gesproken maar nooit is gerealiseerd. Er was overigens wel een aantal jaren een jongerenpanel ‘Young Vision’ actief, maar dat is al lang geleden.

Een ‘oudere jongere’ wist nog te vertellen, dat al vanaf de jaren negentig door jongeren om een echte discotheek wordt gevraagd. Die discotheek is er nooit gekomen, ondanks alle mooie beloften.

Ik heb Elise tijdens een pauze gevraagd wat de bedoeling is van een jongerenraad. Elise vertelde dat er op dit moment enkele jonge mensen in de leeftijd variërend van 14 tot 27 jaar bezig zijn met het opzetten van een jongerenraad. Zij krijgen daarbij hulp van de griffie van de gemeenteraad. Voor jongeren die de weg niet weten in het politieke landschap, is die hulp van grote waarde. Binnenkort volgen gesprekken met politieke partijen en een presentatie voorafgaande aan een raadsvergadering.

Het doel van een jongerenraad is gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die jongeren treffen. Denk bijvoorbeeld aan studentenhuisvesting. Er is in Amersfoort, volgens Elise, slechts één echte voorziening voor studentenhuisvesting. Op een prachtige locatie, dat wel. Als hier kamers vrijkomen, dan staan de studenten te dringen.

Afbeelding303.jpg

Muurhuizen, studentenhuisvesting, kamerverhuur via de St. Studenten Huisvesting (SSH)

Voor een kamer op deze locatie, zie foto, die nu via de website van de SSH, wordt aangeboden, waren al bijna 50 reacties binnen. Voor de overige studenten zijn vooral particuliere woningen beschikbaar. Daarbij moet gedacht worden aan woonhuizen die gesplitst zijn in verschillende appartementjes. Op website van de SSH is wel een divers aanbod van studentenwoningen in Amersfoort te zien, maar weinig beschikbaar.

Volgens Elise kan een jongerenraad de brug zijn tussen de politiek en jongeren vanaf de middelbare school tot en met de studententijd. Voorwaarde is laagdrempeligheid. Een mogelijke werkvorm is het geven van workshops en het gebruik van sociale media. Een jongerenraad kan het vertrouwen in de politiek óók bij jongeren terugbrengen.

Op dit moment zijn de initiatiefnemers nog aan het nadenken over de vorm van de jongerenraad en op welke manier de doelgroep bereikt kan worden. Op advies van de griffie wordt gewerkt aan een begroting. Binnenkort zal de presentatie aan de gemeenteraad worden gegeven. Jongeren kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers via een mail aan jongerenraadamersfoort@gmail.com.

Aan een andere tafel werd gepleit voor een kinderburgemeester. Een andere oproep was om kinderen te betrekken bij het opstellen van wijkperspectieven. Deze keer dus aardig veel aandacht om jonge mensen meer te betrekken bij politieke besluitvorming.

Een algemene conclusie van de stadsgesprekken is, dat er wel degelijk betrokkenheid van burgers is met de politiek. Bij alle gesprekken waren veel mensen aanwezig en er werd met enthousiasme gediscussieerd. Een aantal inwoners vroeg om de komende vier jaar deze gesprekken regelmatig te herhalen. Dat verleidde Astrid Janssen (GroenLinks) tot de opmerking: “Prima, maar niet elke zaterdag”. De vermoeidheid van de onderhandelingen was zichtbaar.

Update coalitiegesprekken

Zaterdagmiddag werd duidelijk dat de CU was uitgenodigd om als vijfde partner bij de onderhandelingen te komen. Met hun vier zetels kan de beoogde coalitie rekenen op een meerderheid van 23 zetels. Er zal niet opnieuw worden onderhandeld. Er ligt al veel op tafel en daaraan zal niet veel meer worden gesleuteld. De CU kan vooral in de marge nog bijwerken.

De PvdA had, bij monde van Rob Smulders (fractievoorzitter), al niet meer de verwachting dat zijn partij aan tafel zou worden gevraagd. Hij vond dat vreemd, juist als je een vooruitstrevende en groene coalitie nastreeft, dan zou volgens hem de PvdA de juiste partner zijn. Hij vermoedde dat vooral het aantal zetels de CU aan tafel zou helpen. Met de PvdA erbij zou het slechts om een meerderheid van 21 zetels gaan en wellicht was dat voor de huidige onderhandelaars niet voldoende. Van de beoogde coalitiepartners kwam slechts een summier persbericht en verder geen commentaar.

Update vanuit Europa

Vorige weken was er al opschudding over het openbaar worden van de eerste aanvraag voor Europese subsidie voor de Westelijke Rondweg. Deze week, op 14 juni, werd er nog een schepje bovenop gedaan. De aanvraag voor de grote bijdrage vanuit Europa is afgewezen. Daarmee is de financiële haalbaarheid van dit project verder weg dan ooit, eigenlijk zelfs onmogelijk geworden. De onderhandelende partijen zullen nu duidelijkheid moeten geven. Aangezien de Partij voor de Dieren, als een van de felste tegenstanders, nog aan tafel zit, mag worden aangenomen, dat het project niet meer zal doorgaan in de huidige vorm.

Uit het persbericht dat Amersfoort2014 uitgaf na de breuk in de onderhandelingen is wellicht af te leiden waaraan wordt gedacht. “Investeren in voorzieningen door bijvoorbeeld het aanleggen van fietstunnels, stimuleert doorstroom van verkeer, voorkomt onnodige financiële risico’s en is voor Amersfoort2014 bespreekbaar” is de bewuste zin.

Dat zou kunnen betekenen dat de autotunnel van tafel gaat en alleen gekeken wordt of een fietstunnel onder het spoor tot de mogelijkheden behoort. Dat is een optie die vorig jaar ook door D66 en GroenLinks naar voren is gebracht. Een dergelijke optie zou weliswaar overleg met de provincie nodig maken, maar wellicht wel passen in het huidige budget van 68,3 miljoen euro. Van dat budget is 4,3 miljoen specifiek beschikbaar voor het opheffen van de overweg. Dit deel is nog niet ontvangen en kan dus in dit idee in ieder geval niet meer worden benut.

Er blijft in ieder geval 60 en zelfs mogelijk, met een andere reeds verkregen subsidie, 64 miljoen budget over. De provincie is daarvoor budgethouder en kan daarover redelijk vrij beschikken. Voor het project Westelijke Rondweg is, volgens de laatste rapportage, bijna 28 miljoen uitgegeven. Een simpele rekensom leert dan dat er mogelijk 40 miljoen beschikbaar zou kunnen zijn voor goede fiets- en voetgangersoplossingen op dit traject i.p.v. voor voorzieningen voor de auto. En met zo’n bedrag moet er toch ook ruimte zijn om 1500 bomen terug te planten?

Ik kan mij overigens goed voorstellen, dat raadsleden nog gaan vragen om het openbaar maken van de tweede, nu dus afgewezen, aanvraag voor de Europese subsidie én het openbaar maken van de afwijzingsgronden.

Coalitieakkoord

Zolang er geen coalitieakkoord is, kan daarvan geen analyse worden gemaakt, dus het is nog afwachten. Het wordt nu onderhand wel tijd dat er duidelijkheid komt. De laatste raadsvergadering voor het zomer is op 5 juli. Dan zou het college moeten worden benoemd en het debat over het akkoord kunnen plaatsvinden. De verschillende partijen zullen vooraf ook nog hun achterban moeten betrekken bij het akkoord. En uiteraard moeten de wethouderskandidaten nog bekend worden. Dus enige haast met het puntjes op de i zetten is geboden.

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

sources

Foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Peter de Langen

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!