1 comment

Politiek belicht 10 Cultuur snuiven in Amersfoort kan beter

by Peter de Langen
January 28, 2022at 9:52AM

In bijzijn van een aantal cultuurvertegenwoordigers, de wethouder van cultuur Fatma Koşer Kaya (D66) en raadsleden werd ingegaan op de evaluatie. De aanwezigen uit het veld waren: Joris Postulart, talentontwikkeling FLUOR, Prisca Maas, zakelijk leider Duda, Paiva/Laswerkplaats, Pip Passchier, lid Brede Adviescommissie Cultureel Klimaat (BACK) en Ferdinand Eloff, oprichter broedplaats OostWest/St. Kruisbestuiving. 

Omslag Cultuurvsie 2030 Amersfoort.jpg

De omslag van Cultuurvisie 2030. Bron gemeente Amersfoort

De algemene tendens was dat de gemeente goed op weg is om de aantrekkelijkheid te vergroten. Tegelijkertijd gaven de betrokken kunstenaars aan dat de talentontwikkeling nog onderbelicht is en er nog te weinig groei in zit. Er zijn te weinig specifieke ruimten voor de beoefening van kunst. Ruimten moeten in feite 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zijn. Kunst beoefen je niet van negen tot vijf, zo is het gevoel bij de aanwezigen. 

 Volgens de aanwezige vertegenwoordigers uit het veld zit er een gat tussen de jonge talenten en de professionele kunstbeoefening. De gemeente is zeker behulpzaam en vooral faciliterend, maar zou meer gericht moeten zijn op groei en ondersteuning. 

Subsidiemogelijkheden

Opmerkelijk was het verhaal over een positieve bijwerking van de coronamaatregelen. Een van die maatregelen was een zogenaamde flits-impulssubsidieregeling. Deze regeling was eenvoudig en zonder veel bureaucratie aan te vragen. Dat gaf de mogelijkheid voor jonge talenten om de stap te wagen en subsidie aan te vragen. In het verlengde hiervan werd gepleit voor meer alternatieve vormen van subsidies. Niet te veel resultaatgericht, kunst maken is per definitie ook wel eens mislukken.

Subsidies die jaarlijks terugkomen voor grotere projecten vallen nu nog steeds onder het beleid voor projectsubsidies, waardoor de financiële ruimte voor de kleinere projecten afneemt. Door de grotere projecten, zoals bijvoorbeeld cultuurpodia en grotere evenementen, structureel te subsidiëren, hoeven die niet jaarlijks in de projectsubsidie-aanvragen mee te draaien. Dat bevordert de continuïteit van de grotere projecten en geeft ruimte voor de kleinere projecten en broedplaatsen. 

 Kunstenaars die gebruik maken van basisinstellingen, zoals theaters, moeten daarvoor flink in de buidel tasten. De gemeente geeft geen ruimte voor het hanteren van culturele tarieven. Gepleit werd om hiervoor mogelijkheden te scheppen. 

Versterking talentontwikkeling 

Talentonwikkeling wordt nog te weinig meegewogen als een criterium bij het verstrekken van subsidies. De aanwezige vertegenwoordigers vanuit het culturele veld vonden dat er versterking op dit punt nodig is. Er is te weinig ruimte voor ontwikkeling van jong en nieuw talent. Samenwerking op provinciaal en regionaal niveau zou kunnen helpen. Er zijn daarvoor kortgeleden initiatieven opgestart. 

 Er werd aangegeven dat er voor makers van kunst in Amersfoort slechts 0,25% van het incidentele budget beschikbaar is terwijl juist dit onderdeel wel groeit. Afgezet ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 1,50% scoort Amersfoort slechter. Een punt om mee te nemen voor de nieuwe gemeenteraad. Wil je talentontwikkeling een reële kans geven, dan is het nodig de criteria voor subsidieverlening onder de loep te nemen. 

Initiatieven van onderaf aanjagen 

Er zijn met onder meer FLUOR en Scholen in de Kunst nadrukkelijk afspraken gemaakt over talentontwikkeling. Uit het veld wordt vooral gevraagd om laagdrempelige subsidies. De al eerder genoemde flits-impulsgelden uit de coronamaatregelen zou men graag als nieuwe vorm willen invoeren. 

 Gevraagd werd om één aanspreekpunt bij de gemeente als het gaat om beschikbare ruimten. Bij de gemeente is meer inzicht op beschikbare mogelijkheden om bijvoorbeeld, eventueel tijdelijk, studio’s in te richten. Voor de kunstenaars is dat onoverzichtelijk. 

 Voor de meer professionele kunstmaker is de gang naar de gemeente voor het aanvragen van een subsidie gemakkelijker dan voor een beginnend kunstenaar. Hier zou meer aandacht voor moeten komen. 

Cultuurbudget 

De totale programmabegroting van cultuur is circa achttien miljoen euro. Het merendeel van de begroting cultuur is structureel vastgelegd in de subsidies aan de zeven basisinstellingen (FLUOR, Flint, Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland, Holland Opera, Theater De Lieve Vrouw, Amersfoort in C). Naast deze begrotingssubsidies zijn er nog twee subsidieregelingen, projectsubsidieregeling professionele kunst en cultuur (in 2020 €270.000, in 2021 €100.000) en de meerjarige regeling professionele kunst en cultuur (jaarlijks €643.000). In de evaluatienota geeft de gemeente aan dat dit in verhouding tot andere gelijkwaardige gemeenten relatief weinig is. Vergelijkende cijfers worden daarbij niet genoemd. 

Hoe verder 

In het rondetafelgesprek waren het vooral de kunstbeoefenaars die het woord voerden. De raadsleden waren vooral aan het luisteren en stelden vragen om nog meer toelichting te krijgen. Voor een vervolgbijeenkomst werden onderwerpen aangedragen, zoals: Hoe zit het precies met de betaling van kunstenaars? Kunnen we het cultuurbeleid voor de toekomst meer concretiseren? Is er vastgoed beschikbaar voor kunstbeoefening? En hoe zit het nu met geld voor de cultuur in de toekomst? 

 De VVD vond dat een onderwerp voor de coalitieonderhandelingen en had geen behoefte aan een vervolgbijeenkomst. D66 was ronduit voor een vervolgbespreking, de andere partijen twijfelden. Met de verkiezingen in zicht én de daarop volgende onderhandelingen leek de behoefte om het kruit droog te houden groot. 

Wethouder Fatma Koşer Kaya bood een helpende hand. Zij beloofde alvast te kijken hoe beleidskaders vorm gegeven kunnen worden over ruimte voor makers en talentontwikkeling. Dat hielp, de raadsleden besloten toch tot een vervolgbespreking van de evaluatie van het cultuurbeleid op 15 februari.

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!