3 comments

Politiek belicht 47 Spaghetti van verkeerswensen op bordje van Bijlholt

by Peter de Langen
December 8, 2022at 11:38PM

Bij de invoering van de autoluwe binnenstad had de gemeenteraad een evaluatie afgesproken. Het vorige college heeft daarvoor een bureau ingehuurd en deze week werd dat rapport besproken in een vergadering met raadsleden. De aanleiding voor het invoeren van de autoluwe binnenstad was vooral het terugdringen van doorgaand sluipverkeer. De bedoeling was om daarom alleen bestemmingsverkeer toe te staan. Het opheffen van parkeerplekken in de autoluwe zones was daarvoor een middel. De gemeenteraad voegde daar een extra maatregel aan toe, namelijk de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid op de Kamp.

Op basis van metingen is geconstateerd dat het bestemmingsverkeer met zo’n 12,5% is afgenomen en het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad zelfs met 24%.  Wat wel opvalt is dat het verkeer dat de stad via de Kamp uitrijdt, juist is toegenomen. Een van de oorzaken is dat dit verkeer wordt verrast door de autoluwe binnenstad en daarom terugrijdt. Uit het onderzoek blijkt verder dat het sluipverkeer wel duidelijk is teruggedrongen.

afb 2 bij pol belicht 47.jpg
Bij de Kamp verrast worden.

Bewoners en belanghebbenden

Het bureau heeft ook onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoners en belanghebbenden met de autoluwe binnenstad. In het algemeen is men tevreden met de resultaten. Het is rustiger en de binnenstad is leefbaarder geworden. Tegelijkertijd zijn er wel de nodige kanttekeningen. Men ervaart meer overlast van bezorgdiensten en bromfietsen, die ook nog eens te snel rijden. Er wordt veel administratieve overlast ervaren en de communicatie vanuit de gemeente wordt niet best gevonden.

De vrijgekomen ruimte (van de opgeheven parkeerplekken) wordt naar de mening van de bewoners nog onvoldoende benut, en de bebording wordt als onduidelijk ervaren. In het algemeen moet er ook beter gehandhaafd worden. Het zoekverkeer naar vrije parkeerplaatsen wordt als hinderlijk ervaren. De kosten voor een bewonersvergunning op straat of in een parkeergarage verschilt enorm. De vergunning voor parkeren op straat kost ongeveer honderd euro per jaar, een jaarabonnement in parkeergarage kost €560. Gevolg is dat men op straat wil parkeren en waardoor er meer zoekverkeer ontstaat. Kortom, ondanks dat er tevredenheid heerst, zijn er nog genoeg problemen op te lossen.


afb 3 bij pol belicht 47.jpg
Onduidelijke bebording

Aanbevelingen

Om de leefbaarheid verder te verbeteren, moeten de entrees voor de autoluwe binnenstad nog verder worden aangepast en er moeten meer plekken voor fietsparkeren komen. Verder kan gekeken worden naar verbetering van de parkeeropties. Andere aanbevelingen zijn het verbeteren van de handhaving en een betere en veelvuldiger communicatie over de autoluwe binnenstad. Daarbij hoort een verbetering van de app die gebruikt wordt voor het aanvragen van een ontheffing. 

Betere bebording is duidelijk een noodzaak. De onderzoeker had al aangekondigd een vraag te hebben voor de gemeenteraad. Hij vroeg wat de gemeenteraad nu eigenlijk bedoelde met een autoluwe binnenstad en of men verder wilde naar een autovrije binnenstad. Hij was overigens graag bereid om die vraag nader te onderzoeken. Dat leverde hem een schampere opmerking op vanuit de raad, dat een goede onderzoeker altijd een vervolgvraag stelde om een vervolgonderzoek te kunnen doen.

De af en toe zeer vreemde vergadermethodiek van de raad liet geen ruimte toe voor een discussie. Er mochten alleen vragen worden gesteld en vooral geen meningen worden verkondigd. Ik blijf mij erover verbazen dat de gemeenteraad zich steeds in zo’n strak kader laat duwen. Hopelijk gaat de nieuwe commissiestructuur daar volgend jaar eindelijk verandering in brengen.

De vragen vanuit de raad leverden wel een beeld op de discussiepunten. Er werden door meerdere partijen vragen gesteld over de gebruikersvriendelijkheid van de parkeerapp voor ouderen. Voor andere partijen lag de nadruk op de handhaving. De vraag of een flexibele inzet van camera’s mogelijk was voor kentekenonderzoek werd negatief beantwoord. Om meer camera’s in te zetten bij nieuw ontstane sluiproutes, is overleg met het Openbaar Ministerie (OM) nodig. Vragen over bewegwijzering naar parkeergarages en de onduidelijke bebording werden aan de wethouder gesteld, met de impliciete vraag daar meer actie in te ondernemen. Een ander onderwerp dat via de vragen aan de orde kwam, was het verschil in kosten van het op straat parkeren of in de garage.
Nog een opmerkelijk moment kwam er, toen bleek dat de expliciete opdracht van de raad om ook de leefbaarheid van de Kamp te verbeteren niet was meegenomen in de evaluatie. Dit leidde tot verbazing en ergernis.

Spaghetti

Aan het eind van de bijeenkomst was er ruimte voor wethouder Tyas Bijlholt om te reageren. Hij gaf aan dat alles met elkaar samenhangt en het ontrafelen daarvan is als het eten van een bord spaghetti. Hij kondigde aan om in het nieuwe jaar te komen met een samenhangende parkeer- en mobiliteitsvisie. 

En alles hangt ook met elkaar samen: een autoluwe Stadsring, een autoluwe binnenstad, de instelling van een parkeernorm van 0,2, het niet aanleggen van de westelijke ontsluiting, het nieuwe beleid in het coalitieakkoord met meer voorrang voor fiets en voetganger.
Het zal een hele kluif worden om dit voor elkaar te krijgen. Het vraagt een verandering in het denken bij de afdeling verkeer. Voor de verkiezingen presenteerde de afdeling nog een eigen plan, plan Mondriaan geheten. In dat plan speelde de auto nog de hoofdrol. De spaghetti ontrafelen, zoals de wethouder het noemde, vraagt een heel nieuwe denkwijze, juist bij de afdeling verkeer. 

Tot slot gaven Menno Fousert (Amersfoort2014) en Dillian Hos (GroenLinks) aan het initiatief te willen nemen om in gesprek te gaan met bewoners. Eventueel met een stadsgesprek, zoals dat ook tijdens de onderhandelingen plaatst vond. Het is tijd om, vinden beide raadsleden, dat de raad zelf het initiatief neemt. 

De foto’s zijn, tenzij anders aangegeven, van Peter de Langen

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

sources

Het evaluatierapport van bureau BonoTraffics, zie https://amersfoort.notubiz.nl/document/12094071/1 DE

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!