Politiek belicht 51 Met nieuwe vergaderorde keert oude tijd terug

by Peter de Langen
January 5, 2023at 9:10PM

Eindelijk is het zover, de gemeenteraad gaat weer in commissies vergaderen met vaste woordvoerders en vaste voorzitters. De commissies moeten de besluitvorming in de gemeenteraad beter gaan voorbereiden. Daar is een stevige discussie aan vooraf gegaan. Zie daarover in deze rubriek: https://www.destadsbron.nl/nl/Politiek_belicht_34_Raad_ga_aan_het_werk

afb 2 bij pol belicht 51.jpg

De gemeenteraad, foto Peter de Langen

Starten voor de start

Bij inspraakprocedures is het credo: starten voor de start. Dus niet met voldongen feiten komen. Het lijkt er op dat de gemeenteraad dat nu ook zelf doet voorafgaande aan de eigenlijke start met de commissie. Er gaat vergaderd worden in vier verschillende commissies. En elke commissie begint de eerste keer met een besloten (!) constituerend beraad van zo’n anderhalf uur.

Waarom dit besloten moet, dat is niet duidelijk. Bij de agenda voor de eerste commissievergaderingen zit wél een notitie met daarin de aandachtspunten voor dat besloten beraad. Het blijkt te gaan over onderling gedrag en verwachtingen naar elkaar. Zo moet gesproken worden over de rol van de voorzitter, het eerder en beter betrekken van inwoners en bijvoorbeeld het op locatie vergaderen. Er moet gesproken worden over het voeren van een beter debat, zowel inhoudelijk als efficiënter. De raad wil een duidelijker en steviger positie en meer dualisme.

Een belangrijk onderwerp is het inspreekrecht voor inwoners. Nieuw is dat er aan het begin van de commissievergadering ruimte is voor inspraak over alle onderwerpen die op de agenda staan. Of over onderwerpen die inhoudelijk betrekking hebben op de betreffende commissie. De spreektijd blijft in principe wel beperkt tot twee minuten, maar er komt ook ruimte voor informeel overleg tussen raadsleden en insprekers. Dus niet meer bij elk onderwerp eerst de insprekers, maar een totaal ronde inspreektijd. Voordeel is een duidelijk afgebakend blok voor insprekers, nadeel is dat het onderwerp van bespreking pas later wordt behandeld.

Ik betreur dat die rare één-minutenronde voor de politici gehandhaafd blijft. Het is volgens mij verspilling van tijd. Voorafgaande aan een onderwerp moeten alle woordvoerders éérst in een minuut de bespreekpunten geven en daarna kan een inhoudelijke bespreking beginnen. Met dertien partijen in de raad ben je dus steeds een kwartier kwijt voordat je aan het debat kan beginnen. Mijn ongevraagde advies aan de raadsleden is om direct te stoppen met die één-minutenronde. Ga gewoon bij het onderwerp de bespreking aan. Raadsleden kunnen dan hun standpunt geven en elkaar bevragen over die standpunten. Ga de discussie op de inhoud aan en dat mag best een politieke discussie zijn. Maak meer gebruik van interrupties, daar wordt een debat duidelijker van en het is aantrekkelijker voor het publiek.

Al dit soort zaken wordt dus de eerste keer in beslotenheid bij elke commissie besproken. Nogmaals, als alle bespreekpunten bekend zijn, waarom moet dit dan in beslotenheid besproken worden? Mijn wederom ongevraagd en gratis advies is om over deze procedurele gang van zaken gewoon in openbaarheid te vergaderen.

Vier commissies

Er komen vier commissies: de commissie Sociaal, de commissie Bedrijvigheid, de commissie Omgeving en de commissie Bestuur. Elke commissie krijgt als vaste voorzitter een raadslid. De commissies hebben een vaste vergaderstructuur.
Een vast onderdeel van de agenda is onder meer de actieve informatieplicht van het college.

De commissie Sociaal behandelt onderwerpen zoals zorg, welzijn, onderwijs, inclusie, werk en inkomen en sport. Voorzitter van deze commissie is Marjolein Perdok.

afb 3 bij pol belicht 51.jpg 

Marjolein Perdok (D66), foto Gemeente Amersfoort

De commissie Sociaal vergadert dinsdag 10 januari voor de eerste keer. Op de agenda staat onder meer de vervolgbespreking over het rekenkamerrapport over de jeugdbescherming, zie https://www.destadsbron.nl/nl/Politiek_belicht_48_Jeugdzorg

De commissie Omgeving, is de zwaarste commissie en behandelt ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen, duurzaamheid, energietransitie en grondzaken. De commissie heeft twee voorzitters, Hans Bol en Youssef el-Messaoudi, en zal mogelijk ook ’s middags vergaderen. De eerste keer vergadert deze commissie op 17 januari vanaf 14.30 uur.

afb 4 bij pol belicht 51.png

Youssef el-Messaoudi (GroenLinks)

afb 5 bij pol belicht 51.png

 Hans Bol (CU), foto’s Peter de Langen

De commissie Bedrijvigheid behandelt stedelijk beheer en milieu, veiligheid, sport, kunst en cultuur en (circulaire) economie. De voorzitter is Marcel Koning

afb 6 bij pol belicht 51.jpg

Marcel Koning (CU), foto Gemeente Amersfoort

De commissie Bedrijvigheid start op 10 januari. Op de agenda staat onder meer een startnotitie over een beleidsevaluatie over Economie.

De commissie Bestuur bespreekt financiën, bestuur, dienstverlening en vastgoed. Deze commissie wordt voortgezeten door Freya Sixma. De commissie Bestuur start op 17 januari.

afb 8 bij pol belicht 51.jpg

Freya Sixma (GroenLinks), foto Gemeente Amersfoort

Oude manier van werken

Tot nu toe vergaderden de raadsleden in een zogenaamde Ronde. Op de agenda stond steeds één onderwerp met een vaste vergadertijd. Het oorspronkelijk doel, toen deze manier van vergaderen werd in ingevoerd in 2002, was dat het efficiënter zou worden. Het tegendeel is gebleken. Bijna elke vergadering liep uit, onderwerpen werden niet goed inhoudelijk behandeld en zowel raadsleden als insprekers waren ontevreden over deze werkwijze. Eind vorige raadsperiode is besloten om met een nieuwe vergaderstructuur te gaan werken. Eigenlijk is het een oude manier van werken, want tot 2002 was het vergaderen in een commissie heel gewoon.

Het voordeel van een inhoudelijk commissie is dat er vaste woordvoerders zijn, die elkaar beter leren kennen en gezamenlijk dezelfde soort onderwerpen beter kunnen bespreken. De praktijk moet natuurlijk uitwijzen of dat het gaat werken.

Ik hoop op inhoudelijke, scherpe politieke debatten met interrupties. Ik hoop dat raadsleden hun eigen mening gaan vormen op basis van het onderlinge debat. Dat er meer ruimte is om elkaar te overtuigen en minder sturing door collegeleden. En wat mij betreft minder presentaties en inwerkprogramma’s. Ik heb aan het begin van dit nieuwe jaar hoge verwachtingen van deze manier van vergaderen.

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

sources

De bijsluiter over constituerend beraad https://amersfoort.notubiz.nl/document/12238621/1 

De verordening op de raadscommissies https://amersfoort.notubiz.nl/document/12235052/1

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!