tags:

meewerken

Bijdragen leveren aan De Stadsbron? Dat kan, graag zelfs. De eerste stap is een email aan de redactie (redactie@destadsbron.nl)  met een korte cv en het onderwerp dat je journalistiek wilt aanpakken. Waarom acht je dit onderwerp van belang, welke vorm staat je voor ogen, wat hoop je met je bijdrage te bereiken? 

Realiseer je vooraf goed dat het om vrijwilligerswerk gaat en dat we toegevoegde waarde vragen. Het heeft weinig zin om te doen wat de huis-aan-huisbladen en de commerciële kranten al doen.

Je voorstel wordt besproken in de eerstvolgende redactievergadering. Bij een positief oordeel kun je aan de slag. Is je bijdrage af dan wordt het binnen de redactie verspreid voor zogeheten peer review.  De beoordelaars kunnen commentaar geven, suggesties ter verbetering doen of breekpunten aangeven, waar de schrijver(s) weer wat mee kunnen doen. Wanneer het stuk door tenminste drie beoordelaars wordt goedgekeurd en er geen breekpunten meer zijn wordt het vrijgegeven voor publicatie. 

Bij het beoordelen hanteren we een checklist:

  • Wordt privacy van alle personen gerespecteerd?
  • Worden personen niet in gevaar gebracht?
  • Worden personen respectvol behandeld? Zijn oordelen onderbouwd?
  • Waren alle citaten openbaar of hebben de betreffende personen daar toestemming voor gegeven?
  • Zijn mogelijk benadeelde partijen in de gelegenheid gesteld commentaar te geven?
  • Zijn geraadpleegde bronnen toegevoegd met url?
  • Zijn de foto's vrij van rechten of heeft de fotograaf toestemming gegeven?
  • Zijn opgevoerde anonieme bronnen bekend bij de redactie?
Ook hechten we grote waarde aan transparantie en fatsoen. We zijn er niet uit op beschadiging van personen en vermelden de achtergronden en eventuele belangen van de auteurs. 
De Stadsbron is primair een platform voor geschreven journalistiek. Maar niet uitsluitend. We zijn ook op zoek naar getalenteerde vloggers met journalistiek gevoel.

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!