tags:

werkwijze

De Stadsbron zoekt naar een duurzame bestaansvorm voor onafhankelijke lokale journalistiek. Dat heeft een aantal gevolgen voor de werkwijze, die afwijkt van veel traditionele media, en op een hoop fronten nog in ontwikkeling is. Hieronder zetten we uiteen welke experimenten we doen of de komende tijd willen opzetten.

redactie zonder hoofdredactie

De Stadsbron wordt gemaakt door een groep journalisten die op eigen initiatief stukken schrijven. Zodra een stuk af is wordt het binnen de redactie verspreid voor zogeheten peer review. Andere redactieleden beoordelen het stuk aan de hand van een aantal criteria die de redactie zich stelt, waarover hieronder meer. Deze beoordelaars kunnen commentaar geven, suggesties ter verbetering doen of breekpunten aangeven, waar de schrijver(s) weer wat mee kunnen doen. Wanneer het stuk door tenminste 3 beoordelaars wordt goedgekeurd en er geen breekpunten meer zijn wordt het vrijgegeven voor publicatie. Op deze manier wordt de taak van hoofd- en eindredactie verdeeld over de hele redactie ingevuld en is iedereen even verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geheel.

nieuws als er nieuws is

De Stadsbron komt niet dagelijks of wekelijks uit. Er wordt achter de schermen aan vele artikelen gewerkt, sommige met een korte doorlooptijd, andere met een lang onderzoekstraject. Het kan zijn dat er een periode veel te melden is en een volgende periode minder. Dat is steeds afhankelijk van de capaciteit van de redactie en de dynamiek van de artikelen die zij in voorbereiding hebben. De Stadsbron is dan ook geen alternatief voor (of concurrentie van) media die zich richten op de actualiteit.

open source webplatform

De Stadsbron is een online medium. Om de verschillende experimenten goed vorm te kunnen geven wordt een geheel nieuw, in eigen beheer ontwikkeld webplatform gebouwd. De beschikbare middelen worden vooralsnog geïnvesteerd in dit platform, dat stap voor stap zal worden uitgebreid. Elke stap is erop gericht om ofwel de berichtgeving te verbeteren (bijvoorbeeld met toevoeging van voetnoten, betere vormgeving of een zoekfunctie) ofwel het platform als onafhankelijk medium te versterken (bijvoorbeeld door crowdfunding van onderzoeksjournalistiek of bijdragen van lezers). Het platform is als open source software beschikbaar en kan dus ook, gratis, door anderen elders worden gebruikt. Anderen kunnen op hun beurt ook weer bijdragen aan de ontwikkeling van het platform. De code is te vinden op https://github.com/PlanBCode/hypha.

kernredactie, gastschrijvers en lezerscommentaar

Omdat veel mechanismen nog onderzocht worden beperken we de redactie het eerste jaar tot de mensen die vanaf het eerste uur betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan. We nodigen gastschrijvers echter van harte uit om bij te dragen met eigen stukken. Ook wordt gedacht aan een klankbordgroep die de redactie voedt met kritisch commentaar. Onder elk gepubliceerd stuk is bovendien discussie mogelijk, waarbij we lezers vragen om onder hun eigen naam te reageren. Een reactie kan alleen gegeven worden middels een valide emailadres. De afzender is daarmee te allen tijde bekend bij de redactie.

financiën en crowdfunding

De initiële ontwikkeling van het platform wordt bekostigd uit crowdfunding en uit bijdragen van Coöperatief Plan B en de stichting Argus. Redactieleden werken vooralsnog onbezoldigd. Voor grotere onderzoeksjournalistieke projecten en achtergrondartikelen willen we echter ook gaan werken aan de mogelijkheid om per productie een gerichte crowdfunding te starten. De Stadsbron ontving inmiddels ook subsidie van Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ten behoeve van onderzoeksjournalistieke artikelen en uitwerking van de redactieondersteunende software en subsidie van de Gemeente Amersfoort o.a. ten behoeve van de aanstelling van de raadsanalist met de artikelen “politieke ruis”.

crowdsourcing

Een andere vorm waarmee we met name tijdrovende onderzoeksjournalistiek willen ondersteunen is via crowdsourcing. We zullen de komende maanden gaan bouwen aan manieren waarop lezers kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld bronnenonderzoek.

uitgangspunten/waarden

 • Transparantie: Bij elke publicatie wordt (zo mogelijk en waar relevant) vermeld:
  1. hoe het stuk tot stand is gekomen;
  2. welke bronnen (met url) zijn geraadpleegd;
  3. wie de auteur is en wat zijn/haar belangen zijn.
 • Fatsoen: Publicaties zijn niet uit op beschadiging van personen en worden met respect voor omgangsvormen geschreven.
 • Toegevoegde waarde: Publicaties voegen iets toe aan het journalistieke palet in de regio, m.a.w. het heeft weinig zin om te doen wat de huis-aan-huisbladen en de commerciële kranten al doen.

checklijst bij artikelen

Artikelen worden in de peer review getoetst aan de bovenstaande uitgangspunten. Meer specifiek worden bij elk stuk de volgende vragen gesteld:

 • Wordt privacy van alle personen gerespecteerd?
 • Worden personen niet in gevaar gebracht?
 • Waren alle citaten openbaar of hebben de betreffende personen daar toestemming voor gegeven?
 • Zijn mogelijk benadeelde partijen in de gelegenheid gesteld commentaar te geven?
 • Zijn geraadpleegde bronnen toegevoegd met url?
 • Zijn opgevoerde anonieme bronnen bekend bij de redactie?

organische groei

De Stadsbron wordt stapje voor stapje verder ontwikkeld, afhankelijk van de beschikbare middelen, en de ervaringen die in de praktijk worden opgedaan. Ideeën en suggesties ter verbetering zijn van harte welkom via redactie@destadsbron.nl.

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!