3 comments

Politiek belicht 44 Amsterdamseweg mogelijk verkeersluw in samenhang van alle plannen

by Peter de Langen
November 17, 2022at 8:36PM

Er is door het college verheugd gereageerd op het eindresultaat van de onderhandelingen met betrekking tot het binnenhalen van een rijksbijdrage. Het was vooraf al duidelijk wat de inzet van de provincie Utrecht was voor Amersfoort, namelijk inzetten op het binnenhalen van 202 miljoen euro. Zie https://www.destadsbron.nl/nl/Politiek_belicht_43_Woningbouw

Inmiddels is duidelijk dat ook de gemeente heeft ingezet op dit bedrag. Dan lijkt de bijdrage van 95 miljoen euro wat aan de lage kant. Uit een raadsinformatiebrief van 14 november blijkt dat in totaal 203 miljoen nodig is en er al voor 40 miljoen dekking is gevonden. Dankzij de bijdrage van het rijk is voor de resterende dekking van de plannen nog 68 miljoen nodig. De gemeente is daarvoor in overleg met de provincie. Alles bij elkaar toch een mooie score. 

De gemeenteraad heeft in 2019 een motie aangenomen om beter inzicht te krijgen in de samenhang van alle plannen in en rond de nieuwe woningbouwlocaties. Dinsdagavond werd door de projectorganisatie een presentatie gegeven over de eerste resultaten. Het is een buitengewoon ingewikkelde opgave geworden. Om dat duidelijk te maken, is een relatieschema gemaakt. In dat schema zijn 44 onderdelen aangegeven die onderling met elkaar te maken hebben. Tussen al die onderdelen zijn lijntjes getekend om de onderlinge relatie aan te geven. Voorbeelden zijn de onderlinge samenhang tussen plannen voor heel Amersfoort, zoals een nieuwe mobiliteitsvisie, en de plannen voor deelgebieden, variërend van het inrichten van een skatebaan in het Soesterkwartier tot het bouwen van een nieuw stadhuis en het verplaatsen van de ROVA.

afb 2 bij pol belicht 44.jpg 

Bron: Gemeente Amersfoort

Het schema was uitgeprint op een formaat waarmee een wethouderskamer behangen kan worden. Die print lag in de raadszaal op de grond waar raadsleden en andere aanwezigen langs konden lopen en eigen lijntjes konden leggen,

afb 3 bij pol belicht 44.jpg

Foto: Peter de Langen 

Op een aantal zaken wil ik dieper ingaan.

Groene verbinding


Uit de presentatie van de stedenbouwkundige bleek de wens om de groengordel van het Soesterkwartier te verbinden met een groene verbinding rond de nieuwbouwlocatie de Wagenwerkplaats én een groene verbinding in de kop van Isselt. De oversteekbaarheid van de Amsterdamseweg is daarbij nog wel een struikelblok. Daar wordt nog over nagedacht. Er kwamen drie oplossingsrichtingen aan de orde. Een tunnel voor autoverkeer, een fietsbrug of fietstunnel, of een autoluwe Amsterdamseweg. Dat was voor iedereen nieuws. 

Aan deze drie opties kleven de nodige voor-en nadelen. Voor de stedenbouwkundige is de vraag waar laat je een tunnel of brug starten en landen in het Soesterkwartier, nog een worsteling. Een autoluwe Amsterdamseweg lijkt een aantrekkelijk alternatief. Na de vergadering sprak ik nog een vertegenwoordiger van de belangenorganisatie uit het Soesterkwartier, Leefplezier3812. Hij was duidelijk: een fietsbrug is vanuit het gemak voor fietsers niet gewenst, de voorkeur gaat uit naar een autoluwe Amsterdamseweg óf eventueel een autotunnel. Het is een onderwerp dat wel discussie gaat opleveren.

afb 4 bij pol belicht 44.jpg

Oversteekbaarheid Amsterdamseweg bij een autoluwe Amsterdamseweg, bron Gemeente Amersfoort

Tijdens de bespreking kwam de vraag naar voren of bij het inrichten van het groen rekening gehouden gaat worden met een ecologische verbinding. Volgens wethouder Astrid Janssen is dat nu nog niet aan de orde. Maar mij lijkt het wel van groot belang om te weten of je voor een groene, recreatieve, parkachtige verbinding gaat óf dat je juist een ecologische verbindingszone gaat inrichten. Het zou een unieke mogelijkheid zijn om Birkhoven-Bokkeduinen, groene zone Wagenwerkplaats, groengordel Soesterkwartier én het nog aan te leggen groen als een nieuwe ecologische verbindingszone aan te leggen. De keuze voor een groene inrichting op de ene of op de andere manier heeft gevolgen voor de hele inrichting. Dat kan nog een nieuw onderdeel zijn voor het relatieschema.

Mobiliteit

Deze coalitie heeft een nieuwe visie op mobiliteit in het coalitieakkoord vastgelegd. De nadruk op OV, fiets en voetganger heeft veel effect op de ontwikkeling van de nieuwe woningbouwlocaties. Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een parkeernorm van 0,2 parkeerplaats per woning. De definitieve besluitvorming daarover wordt in december verwacht. Het geeft de mogelijkheid voor bouw van meer woningen en de inrichting van een aantrekkelijker openbare ruimte. Anderzijds zullen nieuwe bewoners van zo'n gebied wel rekening moeten houden met deze voorwaarde. Je zult dus moeten nadenken over de vraag voor wie je de nieuwe woningen bouwt. Wie worden die nieuwe bewoners? En is er inzicht in hun wensen?
Het niet aanleggen van de westelijke ontsluiting en het willen realiseren van een autoluwe Stadsring en wellicht ook een autoluwe Amsterdamseweg, dit alles heeft grote effecten op de mobiliteit. Er zijn nieuwe berekeningen gaande, de uitkomsten daarvan worden binnen afzienbare tijd verwacht.

Het college heeft een brief naar de raad gestuurd met daarin een eerste aanzet op de mobiliteitstransitie. Het doel is om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en de doelen rond klimaatverandering te bereiken. Een aantal voorbeelden die genoemd worden, zijn het invoeren van lagere parkeernormen en het ontwikkelen van parkeermogelijkheden aan de randen van de stad. Een ander voorbeeld is invoeren van een groter gebied van parkeerreguliering in de bestaande stad. Het invoeren van een maximale snelheid van 30 km in de hele stad wordt ook genoemd. In de raadsinformatiebrief worden een aantal beleidsnota’s aangekondigd, zoals een nieuwe Parkeervisie, een nieuwe Mobiliteitsvisie en een planontwerp voor de verbetering van fietsvoorzieningen in Amersfoort West. Veel ambities, die wethouder Tyas Bijlholt nu verder moet gaan uitwerken, samen met bewoners en belangenorganisaties. Het zal de komende tijd zeker leiden tot de nodige, mogelijk verhitte discussies in de stad.

Voorzieningen

Tot op heden is nog niet veel duidelijk over de plek voor nieuwe voorzieningen. Het lijkt er een beetje op dat het Soesterkwartier gezien wordt als de plek waar nieuwe bewoners gebruik gaan maken van voorzieningen. Denk daarbij aan scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke voorzieningen. Maar kan het Soesterkwartier die druk aan? En geeft dat niet teveel mobiliteitsbewegingen? Ik heb daar nog weinig over gezien of gehoord. Het is een zorg die ook leeft in het Soesterkwartier, volgens Michel Riemersma van Leefplezier3812. Een onderwerp dat de komende tijd zeker op de agenda moet komen.

Samenhang der dingen

Het is goed dat er wordt nagedacht over de totale samenhang van de verschillende ontwikkelingen in de stad. Uit het schema blijkt dat het een behoorlijk netwerk van onderlinge samenhang is. De volgtijdelijkheid van besluitvorming is daarbij van groot belang. En daar schuilt een gevaar in. De ontwikkeling van deze nieuwe woningbouwlocaties wordt opgezet als één groot programma. Daarmee kan een samenhangend geheel worden gerealiseerd. Het nadeel is dat dat veel tijd gaat kosten en dat er veel politieke discussies komen met mogelijk nieuwe randvoorwaarden. Dat alles vraagt inzet van de ambtelijke organisatie, college, raad maar ook van bewoners in de stad. Zorgvuldige processen zullen moeten zorgen voor een zorgvuldige besluitvorming. 

Ik vermoed dat het de komende raadsperiode op veel fronten nog erg interessant zal worden.

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

sources

Over de onderhandelingen met het rijk: 1. https://amersfoort.raadsinformatie.nl/document/11957343/1/Collegebericht+2022-178+Inzet+BO-MIRT+najaar+2022 2. https://amersfoort.notubiz.nl/document/12053109/3/Raadsinformatiebrief+2022-098+Uitkomst+BO+MIRT+najaar+2022 Over de samenhang der dingen, de bijeenkomst van 15 november: 1. https://amersfoort.notubiz.nl/document/12036012/1 2. https://amersfoort.notubiz.nl/document/12036014/1

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!